Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Voorwaarden projectaanvraag AC

Voorwaarden voor de aanvrager en/of beheerder:

 • De aanvrager is een Nederlandse erfgoedinstelling.
 • De beheerder beschikt over een depot dat is voorzien van een goed werkend klimaatsysteem en een adequate beveiliging tegen brand, wateroverlast en ongeoorloofde toegang.
 • De beheerder heeft een structureel beleid ten aanzien van conservering en materiële verzorging en voert dit planmatig uit.
 • De beheerder gaat akkoord met het onttrekken van de originelen aan het gebruik na digitalisering; de toegang op het archief/de collectie vermeldt dat de originele documenten niet opvraagbaar zijn.
 • De aanvrager en/of beheerder draagt zorg voor online beschikbaarstelling van de digitale afbeeldingen voor zover daar geen auteursrechtelijke of andere wettelijke beletselen voor zijn. In geval van wettelijke beletselen kan worden volstaan met onsite beschikbaarstelling. 
 • De aanvrager en/of beheerder stemt in met het in beheer geven van de digitale masters bij het Nationaal Archief ten behoeve van duurzame opslag.

Voorwaarden voor een archief/collectie/cluster:

 • Een archief/collectie/cluster heeft betrekking op de Nederlandse geschiedenis en cultuur en/of wordt in een Nederlandse erfgoedinstelling bewaard.
 • Een archief/collectie/cluster bestaat uit papieren (geschreven of gedrukte) documenten.
 • Een archief/collectie/cluster lijdt aan autonoom en ander materieel verval, zie art. 2.2.3.
 • Een archief/collectie/cluster is zodanig ontsloten dat het mogelijk is om op het niveau van het digitale image metagegevens toe te kennen.
 • Een archief/collectie/cluster heeft bij voorkeur een totale omvang van minimaal 12 strekkende meter.
 • Een archief/collectie/cluster bestaat uit materiaal uit de periode tot 1950.

De volledige voorwaarden vindt u in de Finacieringsregeling Metamorfoze Archieven en Collecties.

Beoordelingskader

De Adviescommissie AC en Bureau Metamorfoze  beoordelen de projectaanvragen met behulp van onderstaand beoordelingskader. De criteria hebben betrekking op het materiaal, de inhoud van de archieven/collecties en de professionaliteit van de aanvrager. Daarnaast wil Metamorfoze samenwerking tussen twee of meer instellingen bevorderen. Projectaanvragen die voortkomen uit een samenwerking, bijvoorbeeld in een cluster van meerdere inhoudelijk samenhangende archieven en collecties, hebben de voorkeur.

Factor Aspecten
Waarde van de archieven/collecties 
 • Absolute uniciteit/ Relatieve uniciteit 
 • Intrinsieke waarde, een cultuurhistorische betekenis in de ontstaanscontext of de overleveringsgeschiedenis
 • Samenhang/complementariteit van het cluster van de archieven/collecties waarvoor wordt aangevraagd
Waarde van de inhoud van de archieven/collecties
 • Belang voor het reconstrueren van historische gebeurtenissen, verschijnselen of ontwikkelingen van nationaal belang of relaties tussen Nederland en andere delen van de wereld
 • Maatschappelijk belang (gebruik, gebruikswaarde, raadpleegfrequentie, verwijzingen naar)
 • Aansluiting bij het inhoudelijke kade
 • Inhoudelijke meerwaarde van het cluster van de archieven/collecties waarvoor wordt aangevraagd
Mate van verval
 • Gering, matig, ernstig of zeer ernstig 

Professionaliteit/

stevigheid van de aanvraag/aanvrager

 • Kwaliteit van het voorstel (complexiteit, argumentatie en bewijsvoering) 
 • Ervaring met (grote) digitaliserings- en/of conserverings-projecten/samenwerkings- en of uitvoeringspartner met ervaring/ kwalificaties van de projectleider