Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Aanvraagformulier Tijdschriften 2017

BELANGRIJK: Voordat u het formulier invult:

  • Lees eerst zorgvuldig de Handleiding Tijdschriften en de Samenwerkingsovereenkomst en controleer de titellijst.
  • Vul het formulier in één keer in. Tussentijds opslaan is niet mogelijk.
  • U kunt bij het voorbereiden gebruik maken van het vragenformulier in Word.
  • Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *. 
  • Deadline voor de voorjaarsronde is 1 april 2017.
  • Na het indienen van het formulier ontvangt u direct per mail een bevestiging.

 

Indien dit overeenkomt met het postadres dient dit niet te worden ingevuld.
De aanvraag is voor één titel. Voor een volgende titel maakt u een nieuwe aanvraag.
Ja
Beroepen en beroepsgroepen
Industrie
Kind en jeugd
Kunst
Lokale en regionale geschiedenis
Sport en recreatie
Verenigingsleven
Overig
Met ingang van 2014 werkt Metamorfoze volgens een thematische aanpak voor het Tijdschriftentraject. Indien uw de titel niet binnen een thema kan onderbrengen kiest u voor de categorie 'overig'. Indien noodzakelijk kunt u de aanvraag onder meerdere thema's laten vallen.
Geef in minimaal 150 woorden en maximaal 500 woorden aan wat het belang is van deze titel. Een goede argumentatie is van groot belang voor het honoreren van de titel. Geen argumentatie of een minimale argumentatie zal resulteren in een afwijzing van de aanvraag.
Wanneer u meerdere aanvragen indient is het voor de adviescommissie van belang om te weten welke prioriteiten de instelling stelt mbt het belang van de titels. Geef daarom een prioriteitenlijst van het belang van de titels voor uw organisatie, waarbij de belangrijkste titel als eerst wordt genoemd (1) en de minst belangrijke titel als laatste (bijvoorbeeld 12)
Geef hierbij de gehele looptijd van de titel (niet noodzakelijk van de aanvraag).
Dit is de looptijd van de aanvraag. Dit kan overeenkomen met de looptijd van het tijdschrift.
Ja
Landelijk
Lokaal of Regionaal
Suriname
Nederlandse Antillen
Nederlands-Indië/Indonesië
PPN is het Pica Productie Nummer.
Hierbij dient u uitsluitend een getallen in te voeren. Attentie: elke pagina afzonderlijk tellen, dus een opening van een tijdschrift bevat voor de telling twee pagina's.
Indien er sprake is van een voorloper en/of opvolger graag toelichten per titel met informatie over titel(s): PPN, looptijd, omvang en bezitter.
Graag vermelden in welke plaats of plaatsen het tijdschrift is uitgegeven.
Indien u niet over de volledige titel beschikt, graag zo concreet mogelijk aangeven welk deel ontbreekt en door welke instelling de missende afleveringen/jaargangen in bruikleen kunnen worden gegeven. Het is van belang dat de aanvragende instelling minimaal over de helft van het totaal aantal pagina's beschikt. Metamorfoze prefereert dat een eventuele bruikleen al voor het indienen van de aanvraag geregeld is.
Voordat er een aanvraag wordt aangemeld, dient de instelling nauwkeurig na te gaan of de titel al in digitale vorm beschikbaar is. Indien dit het geval is kan dit consequenties hebben voor het honoreren van de aanvraag.
Graag hierbij opgave van inventarisnummer(s), plaatsingsnummer(s) en/of signaturen
Ja
Goed tot zeer goed
Redelijk tot goed
Matig tot redelijk
Slecht tot matig
Het materiaal zal voor de aanvraag worden bekeken door een conserveringsadviseur. Hiervoor dient door de instelling een afspraak gemaakt te worden. De conserveringsadviseur kan zowel de instelling als Metamorfoze adviseren mbt de conditie van het materiaal. Wanneer echter bij ontvangst in de Koninklijke Bibliotheek blijkt dat het materiaal in een te slechte conditie is, bestaat het risico van deselectie.
Graag specifiek aangeven hoe de staat van het materiaal is. Er kunnen meerdere antwoorden worden gegeven. Indien dat het geval is, graag aangeven welk percentage betrekking heeft op welke categorie. Geef svp zo veel mogelijk informatie. Denk aan bros papier, losse bladen, strak ingebonden titels, scheuren, vouwen, schimmels en overige schadevormen.
Toelichten s.v.p. Graag informatie over welk klimaatbeheersingssysteem er in gebruik is en welke waarden er worden gemeten, mbt bijvoorbeeld vochtigheid, temperatuur en dergelijke.
Geef hierbij svp aan welk percentage van de titel ingebonden is en welk deel (wellicht) losbladig is.
In welke mate is er sprake van tekst die wegloopt in de kneep? Graag opgave van een percentage van banden/legger waarbij dit voorkomt (in verhouding tot het totaal).

23. Wat is de afmeting van het kleinste en grootste formaat van de titel?

Invullen formaten
Geef per band/legger zo specifiek mogelijk aan of er sprake is van uitvouwbladen, grafieken, pagina's met doorlopende tekst (tekst die over twee pagina's doorloopt), ringbanden of banden met relief. Licht zoveel mogelijk toe svp.
Dit is het bedrag (door de instelling bepaald) waarvoor de KB de band/legger dient te verzekeren. Mocht u hierover willen uitweiden dan kan dit bij de volgende vraag (Overige opmerkingen).
Hierbij kan alles worden opgemerkt dat van belang wordt geacht bij het goed beoordelen van de aanvraag.
U verklaart kennis genomen te hebben van de Handleiding Tijdschriften en de Samenwerkingsovereenkomst (zie bovenaan dit aanmeldingsformulier|) en in geval van honorering van de subsidieaanvraag in te stemmen met de inhoud van de Samenwerkingsovereenkomst. Slechts bij instemming kan uw aanvraag in behandeling worden genomen.