Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Digitalisering Boeken

Het conserveren en digitaliseren van Nederlandse boeken wordt door Metamorfoze sinds de start van het programma in 1997 centraal gecoördineerd. Dit traject staat ook wel bekend als het Behoud van de Nederlandse Boekproductie (BNB). Tevens zijn door financiering van Metamorfoze verschillende unieke boekencollecties van Nederlandse erfgoedinstellingen de laatste jaren geconserveerd en ontsloten. Het uiteindelijke doel is om van alle in Nederland uitgegeven boeken één exemplaar te digitaliseren en duurzaam op te slaan.

Selectie

Het Boeken, Kranten en Tijdschriften (BKT)-traject concentreert zich op papieren publicaties die in Nederland zijn geproduceerd of die Nederlandstalig zijn, (grotendeels) in de periode 1840 tot en met 1960, die zich bevinden in de collectie van instellingen met een bewaarfunctie. Vanuit het oogpunt van doelmatigheid is het uitgangspunt dat van ieder boek niet meer dan één exemplaar gedigitaliseerd wordt.

De selectie van te digitaliseren boeken wordt gemaakt op basis van de beschrijvingen in WorldShare/het GGC (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem). Boeken die niet zijn opgenomen in WorldShare/het GGC komen in principe niet in aanmerking voor digitalisering door Metamorfoze. Voor deze boeken is het niet mogelijk een geautomatiseerde controle uit te voeren op dubbeling met al gedigitaliseerde titels die geregistreerd zijn in WorldShare/het GGC.

Een belangrijke doelstelling van de Koninklijke Bibliotheek (KB) is om in 2018 90% van de Nederlandse gedrukte boekproductie uit de periode 1900 tot en met 1940 gedigitaliseerd te hebben. Het programma Metamorfoze onderschrijft deze doelstelling en geeft daarom de komende jaren prioriteit aan de digitalisering van titels uit de periode 1900 tot en met 1940.

Vragen

Als u vragen heeft over dit traject kunt u contact opnemen met de coördinator BKT van Metamorfoze. 

Uitvoering

Het BKT-traject wordt uitgevoerd in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. Dat houdt in dat de projectleiding voor de digitalisering (planning en uitvoering van de projecten) bij de KB ligt. De KB draagt ook zorg voor de duurzame opslag van het digitale duplicaten en de uiteindelijke beschikbaarstelling op www.delpher.nl. De kosten hiervoor worden voor 100% vergoed door Metamorfoze. De KB sluit met de instelling een bruikleenovereenkomst af.

De bruikleengevende instelling is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van het materiaal. Voor het selecteren van de boeken en het gereedmaken van de boeken voor transport is een vergoeding van €1,- per band voor de instelling beschikbaar. Bruikleengevende instellingen dienen te voldoen aan de voorwaarden die Metamorfoze stelt aan het conserveren van het originele materiaal: het boek dient na digitalisering aan het gebruik te worden onttrokken. Metamorfoze adviseert de boeken na afronding van het project zuurvrij te verpakken en/of geklimatiseerd op te slaan.