Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Conserveren Archieven en Collecties

Metamorfoze financiert het conserveren en digitaliseren van archieven en collecties (AC). Het gaat om uniek materiaal uit de periode tot 1950, dat van nationaal belang is en onderhevig is aan verval. Nadat het archief of de collectie geconserveerd en gedigitaliseerd is gaat het papieren origineel naar het depot, de digitale kopie wordt online beschikbaar gesteld en de masterbestanden (hoge kwaliteit) worden duurzaam opgeslagen.

Het project uitvoeren

Het project wordt uitgevoerd door de erfgoedinstelling in samenwerking met Metamorfoze en de KB. De beschikbaarstelling van de digitale kopieën van de collectie is de verantwoordelijkheid van de erfgoedinstelling. De KB zorgt voor de duurzame opslag van de digitale masterbestanden.

Voorwaarden en financiering

Voor de instelling en voor het archief/de collectie geldt een aantal voorwaarden. De financiering van het digitaliseren gaat met ingang van 2015 met een vaste prijs per pagina, die is afhankelijk van de complexiteit van een project. De kosten voor het beschikbaar stellen van het materiaal zijn voor de rekening van de instelling.

Beoordeling projectvoorstel

Een keer per jaar komt de Adviescommissie AC bijeen om de projectvoorstellen te beoordelen. Zij baseren zich hierbij op het beoordelingskader.

Dagelijks leven afgesloten

Het thema dagelijks leven is in 2020 afgesloten. Nieuwe aanvragen hoeven niet aan een thema te voldoen.

De voorkeur ging uit naar projecten die:

  • gaan over het dagelijks leven, en informatie bevatten over interactie van individuen (al dan niet georganiseerd in groepen) en hun omgeving;

Onder de noemer ‘dagelijks leven’ passen tal van typen archieven en archiefvormers. Het archief of de collectie geeft inzage in hoe individuen en groepen functioneerden in hun dagelijkse reilen en zeilen, hoe zij met hun omgeving en met anderen omgingen en hoe interactie met gezag en macht vorm kreeg. Het geeft aan hoe het overheidshandelen invloed had op het leven van mensen en verschillende economisch, sociaal en cultureel bepaalde groepen. Hieronder valt ook de invulling van de dagelijkse praktijk van bijvoorbeeld werk en vrijetijdsbesteding, de uitvoering van zorg en wetenschapsbeoefening, maar ook verenigingsleven, kunstuitingen en religieuze beleving.

Projectaanvraag indienen

Heeft u belangstelling voor een projectaanvraag? Neem dan eerst contact op met een van de coördinatoren. Met de onderstaande documenten kunt u een aanvraag indienen. 

Voorwaarden en procedure
Financieringsregeling Metamorfoze Archieven en Collecties
Fase 1: Projectaanvraag
Projectaanvraag Archieven en Collecties
Fase 2: Projectplan
Projectplan Archieven en Collecties
Planning en Begroting

Documenten voor lopende projecten, zoals de handleiding, richtlijnen en formulieren, vindt u bij 'documenten'.