Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

101 nieuwe tijdschrifttitels in Delpher

[ 18 09 2017 ]
Nedermaas

Onlangs is een nieuwe hoeveelheid tijdschriften aan Delpher toegevoegd. Het is de derde aanvulling voor tijdschriften dit jaar. Het gaat om 101 nieuwe titels uit de collecties van Atria, de KB, KITLV, UB Maastricht, UB Vrije Universiteit, UB Amsterdam en het KIT.

Een paar titels uitgelicht:

Bulletin Vrouwen Electriciteits Vereeniging/ voortgezet als: Bulletin Nederlandse vrouwen electriciteitsvereniging (1933 – 1951) 
Het blad geeft een goed tijdsbeeld hoe vrouwen met alle nieuwe verworvenheden op het gebied van elektriciteit omgingen en de toepasbaarheid in hun leven en huishouden.

Militaire spectator: tijdschrift voor het Nederlandsche leger (1832-1939)
De Militaire spectator geeft zowel actuele als historische, zowel informatieve als wetenschappelijke artikelen over (met name Nederlandse) militaire aangelegenheden. Het bevat daarnaast recensies, necrologieën en officiële mededelingen namens de land- en luchtmacht. Het geeft daardoor veel informatie over de ontwikkelingen van de Nederlandse strijdkrachten, waarbij zowel beleid, personeel als techniek aan de orde komen.

Beeldende kunst (1913-1942)
Het is een luxueus uitgevoerd tijdschrift, gedrukt op stevig papier, met uitvoerige teksten op het gebied van de kunstgeschiedenis. De nadruk ligt op de westerse en Nederlandse kunst, met aandacht ook voor contemporaine kunst. Het is een belangrijk tijdschrift omdat bekende kunsthistorici als H.P. Bremmer, A.M. Hammacher, J.G. van Gelder en Paul Haesaerts aan het blad verbonden waren. Het heeft veel afbeeldlingen: goede kwaliteit zwart-wit foto´s en reproducties van etsen en tekeningen.

Praktisch volksboek: museum voor natuur, kunsten en wetenschappen, vooral in hare toepassing op het dagelijksch leven (1856-1870)
De ondertitel geeft de inhoud en strekking van dit maandblad goed weer: de betekenis van wetenschappelijke bevindingen uitleggen voor een breder publiek en daarbij ingaan op de mogelijke toepassingen in de praktijk. Daarbij komt elke wetenschappelijke discipline aan bod, al voeren de natuurwetenschappen de boventoon. Het belang van het maandblad is vooral gelegen in het populariseren van de wetenschap.

Vondel-kroniek: tweemaandelijksch tijdschrift (1930-1941)
In de eigen bewoordingen van de hoofdredacteur, verschenen op pag. 1 van aflevering 1 van de eerste jaargang, wordt de bedoeling van dit tijdschrift genoemd als: “de studie van Vondels werk en leven bevorderen door de gelegenheid tot publikatie van bizondere uitkomsten of inzichten open te stellen”

Het groen hout: studentenblad: maandschrift van de Unie van Katholieke Studentenvereenigingen in Nederland (1938-1941)
Het blad is het lijfblad van de katholiek georganiseerde studenten in Nederland en bevat voornamelijk opiniërende artikelen, gedichten, lokaal nieuws van de katholieke studentenverenigingen en mededelingen van de Unie.

Nil desperandum (1897-1901)
Dit tijdschrift geeft een beeld van het studentenleven aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in het tweede decennium na de oprichting van die universiteit. Het geeft ook het gedachtegoed weer van enkele personen die later in de Nederlandse samenleving een rol zouden vervullen, o.a. in de kerk, in de politiek van het interbellum en in het verzet in WO2 (J.G. Geelkerken, V.H. Rutgers).

De nieuwe titels