Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Metamorfoze nieuwe stijl naar lustrum

Tekening door Hendrik van Schuylenburg van de door een januaristorm op het strand van Domburg bloot gekomen altaren van de Romeinse godin Nehalennia. Handschriftencollectie Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in ZB | Bibliotheek van Zeeland.

Vanaf 2015 werkt Metamorfoze nieuwe stijl met formulieren en een fixed price per pagina, ingegeven door de wens om te komen tot een eenvoudiger aanvraag, meer en grotere, samenhangende projecten. In 2015 en 2016 zijn maar liefst 28 projecten door de Adviescommissie Metamorfoze gehonoreerd die intussen voorzien zijn van een projectplan.

Uitgaande van de gedachte uiteindelijk de voor Nederland belangrijkste archieven en collecties te behouden, zou door een thematische benadering tevens een samenhangende geconserveerde en gedigitaliseerde collectie Nederland ontstaan. Naast conservering zou een gewijzigde manier van aanvragen, die leidt tot meer, grotere en samenhangende aanvragen, positief kunnen zijn vanuit het oogpunt van onderzoekers/gebruikers. Het cluster archieven en collecties rondom het thema slavernij en slavenhandel was daar een aansprekend voorbeeld van. 

Een snellere en eenvoudigere procedure van voorbereiding van een projectaanvraag zou tevens moeten gelden voor uitvoering en verantwoording van projecten. Ten slotte was er de wens voor een zo transparant mogelijke beoordeling van projectaanvragen en een duidelijke rolverdeling tijdens de projectuitvoering tussen de verschillende partijen (Bureau Metamorfoze, KB, instelling/projectleider, externe bedrijven). 

Herinrichting traject Archieven en Collecties

Met deze uitgangpunten in het achterhoofd is in 2014 op verzoek van Metamorfoze een rapport met analyse en aanbevelingen opgesteld door het bureau Raamwerk advies en tekst. De voornaamste aanbevelingen voor herinrichting van het traject Archieven en Collecties waren: aanvraag in twee stappen aan de hand van eenduidige formulieren, maak een beoordelingskader en stel een financieringsregeling op. Er is overgegaan op een fixed price per pagina waarvan de hoogte afhangt van de materiële staat en de complexiteit van het project, hetgeen in de praktijk neer komt op ongeveer 100% financiering.

Archievenblad oktobernummer

Erik van der Doe, coördinator Archieven en Collecties, schreef voor het oktobernummer van het Archievenblad een uitgebreid artikel. Hij besteedt onder andere aandacht aan de werkwijze van de Adviescommissie en aan de goedgekeurde projecten van de afgelopen twee jaar.

Lees het artikel