Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Digitalisering Kranten

Voor het conserveren en digitaliseren van kranten heeft Metamorfoze, in samenspraak met de Adviescommissie Kranten, een lijst samengesteld van titels die van (nationaal) belang zijn, voor de periode van 1618 tot en met 1960. De kranten op deze lijst zullen de komende jaren worden geconserveerd, gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld via Delpher (www.delpher.nl). 

Koloniale- en zeventiende-eeuwse kranten

Voor koloniale- en zeventiende-eeuwse kranten zullen in samenspraak met commissieleden afzonderlijke lijsten worden vastgesteld, evenals voor titels die (nog) niet compleet op Delpher beschikbaar zijn. 

Samenstelling van de selectielijst

De selectielijst Kranten wordt samengesteld uit krantentitels, van landelijk belang (landelijke dag- en nieuwsbladen) en grote regionale dagbladen, die beschreven zijn in het GGC (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem) en minimaal een looptijd hebben van één jaar. Titels die niet op de lijst staan, maar wel in het GGC zijn opgenomen, zoals regionale nieuwsbladen, komen in principe (vooralsnog) niet in aanmerking voor financiering door Metamorfoze. Uit de selectielijst selecteren we titels die we komende jaren zullen digitaliseren.

Bekijk de selectielijst

Reeds gedigitaliseerde titels

Indien titels op de lijst reeds gedigitaliseerd of verfilmd zijn worden ze niet nog een keer gedigitaliseerd binnen het Metamorfoze-programma. Er zijn wel alternatieven om de titels alsnog op Delpher te presenteren, dat kan door conversie van de scans/films of doorverwijzing vanuit Delpher naar de site waar de titel reeds beschikbaar gesteld is. Voor het onderzoek naar deze mogelijkheden werken we nauw samen met de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Adviescommissie Kranten. 

Bekijk de gedigitaliseerde titels

Adviescommissie Kranten

De Adviescommissie Kranten komt op ad hoc basis bijeen om de selectielijst te evalueren, de prioritering vast te stellen en  eventuele verzoeken inhoudelijk te toetsen. 

Vragen

Als u vragen heeft over de selectielijsten kunt u contact opnemen met de coördinator BKT van Metamorfoze. 

Uitvoering

Het BKT-traject voeren we uit in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. Dat houdt in dat de projectleiding voor de digitalisering (planning en uitvoering van de projecten) bij de KB ligt. De KB draagt ook zorg voor de duurzame opslag van het digitale duplicaten en de uiteindelijke beschikbaarstelling op Delpher. Metamorfoze vergoedt deze kosten 100%. 

Voorwaarden

Instellingen die titels in hun bezit hebben van de selectielijst worden benaderd om deze titels aan de KB in bruikleen te geven. Bruikleengevende instellingen dienen te voldoen aan de voorwaarden die Metamorfoze stelt aan het conserveren van het originele materiaal: de krantentitel dient na digitalisering aan het gebruik te worden onttrokken. Metamorfoze adviseert het materiaal na afronding van het project zuurvrij te verpakken. De bruikleengevende instelling sluit met de KB een bruikleenovereenkomst af.