Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Digitalisering Kranten

Voor het conserveren en digitaliseren van kranten heeft Metamorfoze, in samenspraak met de Adviescommissie Kranten, een lijst samengesteld van titels die van (nationaal) belang zijn, voor de periode vanaf 1618. De kranten op deze lijst zullen de komende jaren worden geconserveerd, gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld via Delpher.

Samenstelling van de selectielijst

De selectielijst Kranten wordt samengesteld uit krantentitels, van landelijk belang (landelijke dag- en nieuwsbladen) en grote regionale dagbladen, die beschreven zijn in het GGC (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem) en minimaal een looptijd hebben van één jaar. Titels die niet op de lijst staan, maar wel in het GGC zijn opgenomen, zoals regionale nieuwsbladen, komen in principe ook in aanmerking voor financiering door Metamorfoze. Uit de selectielijst halen we titels die we komende jaren zullen digitaliseren.

Prioriteit kranten

De KB richt zich de komende jaren vooral op het completeren van titels die op Delpher aanwezig zijn, maar nog niet compleet zijn ontsloten. Door middel van het afsluiten van bruiklenen met Nederlandse erfgoedinstellingen trachten we hiaten in de digitale collectie van Delpher op te vullen. Daarnaast geven we prioriteit aan titels waarvan de rechthebbende (uitgever) reeds toestemming heeft gegeven om de titel op Delpher te ontsluiten.

Adviescommissie Kranten

De Adviescommissie Kranten komt op ad hoc basis bijeen om de selectielijst te evalueren, de prioritering vast te stellen en  eventuele verzoeken inhoudelijk te toetsen. 

Uitvoering

Het BKT-traject wordt uitgevoerd door de KB. Dat houdt in dat de projectleiding voor de digitalisering (planning en uitvoering van de projecten) bij de KB ligt. De KB draagt ook zorg voor de duurzame opslag van het digitale duplicaten en de uiteindelijke beschikbaarstelling op Delpher.